سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

مصاحبه با رسانه:

در این مجموعه که بتدریج درحال بارگذاری است، بعضی مصاحبه های سعید طوفانی با رسانه ها و اشخاص مختلف و هنرمند ارائه میشود.

این مصاحبه ها با رادیو، تلویزیون و غیره بوده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است