سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

مستند هنر پول درآوردن در هنر:

در این مستند هنری که به صورت صوتی ارائه میگردد، مباحثی در خصوص راه اندازی کسب و کار هنری مطرح میشود.

در این مستند که توسط سعید طوفانی تهیه و تولید شده است شما میتوانید با اصول درآمدزایی و بهره وری یک بنگاه اقتصادی آشنا شوید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است