سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

این مستند چند قسمتی با سبکی آموزشی سعی به بیان دیدگاه های سعید طوفانی در مورد موضوعات کلی وابسته به هنر دارد.

مباحثی چون: نحوه تدریس، دیدگاه هنری نسبت به زن، مدیریت رویداد های هنری، جامعه و هنر، روشهای افزایش توان خلاقیت، کارآفرینی هنری و هنرآفرینی هوشمند. این مجموعه در حال تکمیل میباشد.

بدون شک این دیدگاه ها تنها یک نظر است، و سایر نظرات در جای خود محترم است.   ضمن اینکه ترکیب نظرات خود نوعی بلوغ فکری به بار می آورد و قدرت انتخاب را قوی تر میکند.

درجه اهمیت داشتن یک فلسفه تئوریک نسبت به موضوعات کلیدی آنقدر زیاد است که باعث میشود تا مدرس به جز دلواپسی آموزش تکنیک های هنری، آشوب دیگری نیز در دل داشته باشد و آن رها نکردن دانشجو با ابزارهای هنری و تکنیک ها بدون خوراک فکری است. دانشجو برای خاص شدن و خاص آفرینی نیاز به تفکری یونیک از درک چالشها دارد و آن تنها وقتی میسر است که بداند هنر بدون فلسفه های ذهنی تنها یک سرگرمی است و نه هنر - سعید طوفانی.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است